Plaatselijk Belang Heino

Subsidie

Subsidiereglement Plaatselijk Belang 

Doel
Plaatselijk Belang Heino wil graag mogelijk maken dat gewenste maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan Heino financieel worden ondersteund. 

Voorwaarden
 – De belangrijkste voorwaarde is dat het initiatief voldoet aan de belangrijkste doelstelling van Plaatselijk Belang Heino: “Het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Heino”.  

– Het initiatief betreft een eenmalige investering.

– Zonder financiële bijdrage is het initiatief niet haalbaar. Andere subsidiemogelijkheden van overheden, banken, stichtingen etc. zijn onderzocht en zijn niet afdoende om initiatief te realiseren. 

– Initiatiefnemer levert zelf een substantiële bijdrage (dit kan ook een bijdrage in natura bevatten). 

Indien aanvragen voldoen aan de voorwaarden zal het bestuur van PB Heino besluiten of een bedrag wordt toegekend aan het initiatief. Voor elke bijdrage welke zal worden toegekend bepaalt het bestuur de hoogte van de bijdrage welke zij redelijk acht. Hierbij kan een maximaal bedrag of een % van de kosten met een maximum worden toegekend. 

PB Heino kan een voorschot verlenen. Dit voorschot kan worden teruggevorderd indien initiatief niet of deels niet doorgaat. 

De initiatiefnemer, een vereniging, stichting of natuurlijk rechtspersoon blijft ten allen aansprakelijk voor het initiatief en de effecten. 

De aanvrager levert een financiële verantwoording aan PB Heino. 

Proces

1. De aanvrager stuurt een ingevuld aanvraagformulier in naar PB Heino (zie website) 

2. De penningmeester toetst of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, zodat deze kan worden ingebracht voor besluitvorming. Hierbij kan de aanvrager worden verzocht meer informatie aan te leveren. 

3. Penningmeester brengt de aanvraag in bestuursvergadering met een toets aan de voorwaarden. Het bestuur neemt een besluit over wel of niet verlenen van een bijdrage, de hoogte van het bedrag, mogelijkheid van een voorschot en eventuele extra voorwaarden. 

4. De penningmeester bericht de aanvrager van het besluit. Betalingsvoorwaarden (datum, banknummer) worden afgesproken met de aanvrager en indien van toepassing wordt voorschot overgemaakt. 

5. Indien van toepassing wordt de afrekening gecontroleerd en de bijdrage definitief vastgesteld.Subsidies verleent aan:

St. Multifunctionele acc. Heino MFA
Stichting Digitaal Dorpsplein
Bijdrage ondersteuning Project N35
Bijdrage bloemrijk entree Heino
Cultureel Café Heino
Vereniging voor Heemkunde Omheining
Popkoor Swinging Vocal Pleasure

PB Heino heeft subsidies verleent aan:

Zwembad de Tippe
Dorpshuus Heino
Heino Waakt
Heinose Winkeliersvereniging
Voedselbank Raalte
Stichting Heino’s Feest
Tennisvereniging Heino